Sabtu, 17 September 2011

Pupuh AsmarandanaPupuh Asmarandana

Watek Pupuh:

Ngagambarkeun rasa kadeudeuh, kaasih sareng kanyaah

PIWURUK SEPUH


Laras Salendro
Pupuh Asmarandana

Ngariung di tengah bumi
Pun biang sareng Pun Bapa
Jisim Abdi diuk mando
Husu ngupingkeun pituah
Piwejang ti anjeunna
Pituduh laku rahayu
Piwejang sangkan Waluya

Guru Wilangan/ Guru Lagu
81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a
Padalisan: 7


Sumber:

http://www.raksa.freeiz.com